Kijken naar kinderen

Kijken naar kinderen - Verbeelding

Nieuwsbrief Kijken naar kinderen in de rekenles - nummer 4 - oktober 2011
2011_10_afb_kijken_naar_kinderen_4_news_detail

De onderwijswereld is volop in beweging. Dat is geen nieuws, eigenlijk is dat voortdurend het geval. In de jongste plannen draait alles om het niveau dat kinderen moeten hebben op het moment dat zij de basisschool verlaten. De eisen voor taal en rekenen liggen sinds 1 september 2010 vast in beschreven referentieniveaus (1F en 1S niveau, zie hiervoor ook www.taalenrekenen.nl). Bij het rekenen wordt daarbij gekeken naar vier domeinen (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden). 

Een landelijke toets voor de beoordeling van de niveaus is nog in ontwikkeling. Waarschijnlijk wordt deze vanaf het schooljaar 2014-2015 afgenomen. De komende jaren wordt ervaring opgedaan met deze toetsen. Leerkrachten vragen zich nu af hoe je kunt toewerken naar het referentieniveau waar de kinderen gezien hun uitstroomprofiel op uit moeten komen in groep 8. Dit vraagt onder meer om kennis van leerlijnen. Wat te doen als een kind problemen ondervindt bij het rekenen, of juist meer kan dan wat aangeboden wordt? Tijdens begeleidingstrajecten blijkt dat dit vragen zijn die leven. 

Een goede leerkracht is in mijn ogen iemand die niet alleen op de hoogte is van wat de kinderen moeten kennen en kunnen, maar ook op de momenten dat zij daar om vragen gericht invloed kunnen uitoe- fenen op het leren van kinderen. Hiervoor moet de leerkracht over voldoende vakkennis beschikken, maar vooral ook goed waarnemen wat het effect is van zijn leerkrachtgedrag op de kinderen. 

Dat laatste is exact wat wij beogen in het project Kijken naar Kinderen. Het blijkt dat het filmen en fotograferen van kinderen een heel probaat middel kan zijn om te leren kijken naar kinderen. 

De beelden laten zien wat de kinderen doen, welke reken-wiskundige inhoud zichtbaar wordt, op welk niveau de kinderen handelen en wat een logische vervolgstap kan zijn. Dit leidt als vanzelf tot bezinning op het eigen functioneren van de leerkracht. Hij leert in te zien wat het effect is van zijn handelen op het leren van kinderen en kan zo nodig bijsturen of andere strategie├źn inzetten. 

In het project zijn we na de zomer verder gegaan met de doorontwikkeling van de methodiek. Ook starten dit najaar de eerste scholingstrajecten voor rekenco- ordinatoren en IB-ers, zodat zij de methode straks op hun eigen school kunnen doorgeven. 

In dit digizine staat beschreven hoe het project Kijken naar Kinderen de komende maanden wordt voortgezet. Een van de nieuwe ontwikkelingen is dat wordt gekeken hoe en of de ontwikkelde methode toepasbaar is op andere vakgebieden binnen het curriculum van de PABO. In een interview met Anton Bakker, docent aardrijkskunde en Mieke de Jager, dramadocent, leest u over de mogelijkheden die
zij voor de KPZ zien. Ella de Heij en Jelly Frijlink( IB-ers op SBO De Klimop in Almere) vertellen over de ervaringen die zij het afgelopen jaar hebben  
opgedaan met de toepassing van het gedachtegoed van Kijken naar Kinderen. In de beschrijving van een fotoverslag is te lezen hoe foto’s kunnen helpen bij het in beeld brengen van onderwijsbehoeften van kinderen. Tenslotte staat op de laatste pagina meer informatie over de scholingstrajecten die dit najaar van start gaan. 

Ik wens u veel leesplezier bij het lezen van dit digizine!

Belinda Terlouw,

Projectleider Kijken naar Kinderen en hogeschooldocent en nascholingsdocent Rekenen- Wiskunde aan de Katholieke Pabo Zwolle. 

bron: Nieuwsbrief Kijken naar Kinderen, oktober 2011, nummer 4
auteur: Belinda Terlouw
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer