Kijken naar kinderen

Kijken naar kinderen in de rekenles - De opbrengst

Nieuwsbrief Kijken naar Kinderen in de rekenles - nummer 11 - september 2014
2013_9_afb_kijken_naar_kinderen_11_news_detail

Zeker tegenwoordig draait veel, zo niet alles, in het onderwijs om de opbrengsten die worden behaald. Zowel van leerkrachten als leerlingen wordt verwacht dat zij aantoonbaar beter presteren. Scholen die niet aan deze verwachtingen kunnen voldoen, kunnen rekenen op extra aandacht van de Inspectie. Op zich is er natuurlijk niets mis mee om veel nadruk te leggen op de opbrengsten die we samen weten te generen. Per slot van rekening doen we het daar allemaal voor. Toch heb ik weleens het gevoel dat we hierin een beetje doorslaan. Toetsresultaten worden heilig verklaard en scholen die geen uitmuntende Citoscores kunnen overleggen, kunnen daar veel last van ondervinden. Dat is lang niet altijd terecht. Opbrengsten laten zich nu eenmaal niet altijd meten in scores die kinderen weten te behalen en omgekeerd garanderen perfecte Citoscores niet per definitie dat het onderwijs op een school kwalitatief van hoog niveau is. Aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, de mate waarin zij plezier beleven aan hun tijd in de klas en andere aspecten die minstens zo belangrijk zijn voor de vraag of de uitein- delijke ‘opbrengst’ bij een kind groot is, laten zich niet of moeilijk in cijfertjes vangen. 

Met die nuancering in het achterhoofd richt deze nieuwsbrief zich volledig op de opbrengsten die in het afgelopen jaar bij verschillende projecten van Kijken naar Kinderen zijn gerealiseerd. In vrijwel alle gevallen is de opbrengst ‘meetbaar’. De prestaties van de kinderen gingen er zichtbaar op vooruit en de leerkrachten wisten hun (professionele) niveau door het gebruik van de methodiek zichtbaar te verbeteren. Om de resultaten zichtbaar te maken ontwikkelde ik voor een aan het Expertisecentrum Lerarenopleiding Wiskunde en Rekenonderwijs (ELWIeR) gelieerde  onderzoeksgroep onder meer een instrument voor Talentontwikkeling voor een begin- en eindpeiling. Maar er is meer. Zo kregen IB’ers, schoolbegeleiders, leerkrachten en studenten die zich gedurende het afgelopen jaar hierin lieten scholen meer plezier in hun vak en bleken zij veel beter in staat om ‘hun’ kinderen te bedienen met onderwijs dat op hun maat is gesneden. Op termijn zal dat overigens ongetwijfeld ook leiden tot betere prestaties.

Het afgelopen jaar behaalden twee schoolbegeleiders (Annelies Peters en Gerda Westgeest), IB’er Amanda Illy en de rekencoördinatoren Rixta Wijnia en Marijke Poel hun certificaat voor de cursus Kijken naar Kinderen A/B. Rekencoördinator Ankie Drent is nog bezig met de afronding hiervan. Zij kunnen KnK nu in hun eigen beroepspraktijk inzetten.  Binnen de leergemeenschap die op de KPZ is gestart, hebben verschillende vakgebieden geleerd met en van elkaar en is de methodiek KnK samen verder ontwikkeld. De pedagogen Dirkje Visser, Ellen Schrijver en Ria Colenbrander hebben KnK ingezet in de module pedagogiek Werken met Kleuters. Erna de Gelder (pedagoog en stagebegeleider) heeft het als reflectie-instrument ingezet in haar stagebege- leiding. Maaike Verschuren en Daphne Duijvestijn hebben vanuit het perspectief van hun werk als schooladviseur geparticipeerd. Albert Schuurmans heeft KnK ingezet tijdens bewegingsonderwijs om studenten bewust te laten worden van hun eigen leerkrachtgedrag, om het leerproces aanschouwelijk te maken, om te focussen en te professionaliseren. Sabrine Everdingen gebruikt de methodiek in pabo 1 Handschriftontwikkeling. Ze zette het in als een observatieinstrument. Anneke Wösten onderzocht tenslotte hoe KnK een plaats kan krijgen in het reken- wiskundeonderwijs op de KPZ.

In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op de opbrengsten die bij de andere trajecten zijn gerea- liseerd. Ook geeft Marjan Zandbergen (Ministerie OC&W) haar visie op de vraag hoe beter leren kijken naar kinderen bijdraagt aan het passend onderwijs waar het ministerie samen met de sector aan werkt.

Ik wens u veel leesplezier!

Belinda Terlouw,

Projectleider Kijken naar Kinderen en hogeschooldocent en nascholingsdocent Rekenen- Wiskunde aan de Katholieke Pabo Zwolle. 

bron: Nieuwsbrief Kijken naar Kinderen, september 2013, nummer 11
auteur: Belinda Terlouw
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer