Laatste nummer

Op zoek naar een vakoverstijgende didactiek voor rekenen-wiskunde en aardrijkskunde

In dit artikel wordt het onderzoek beschreven naar de mogelijkheden van integratie tussen rekenen-wiskunde en aardrijkskunde. Dit resulteerde in aanknopingspunten en uitdagingen.
Vb_37_5_o_en_o_afb_rijborz_op_zoek_naar_een_vakovererstijgende_didactiek_2_news_detail

Samenvatting

Om leerlingen beter voor te bereiden op de toekomst zouden vakken meer in samenhang aangeboden moeten worden. Toekomstgericht onderwijs vraagt om vakkenintegratie, maar moet niet ten koste gaan van de individuele vakken.

In dit artikel is een onderzoek beschreven naar de mogelijkheden van integratie tussen rekenen-wiskunde en aardrijkskunde. Het leren over en van de snel veranderende wereld is een belangrijk onderdeel van beide vakken.

Aan lerarenopleiders van verschillende lerarenopleidingen basisonderwijs zijn kenmerken, knelpunten en uitdagingen van de vakdidactiek en opleidingsdidactiek van de twee vakken voorgelegd. Lerarenopleiders vonden het lastig om op elkaars vak te reageren. Hun reacties boden echter wel voldoende aanknopingspunten om verder te onderzoeken hoe de uitdagingen van een samenhangende vakdidactiek kunnen worden aanpakt.

De uitdagingen die naar voren kwamen waren losser komen van de methode en meer betekenisvol onderwijs geven. Deze elementen zullen de basis vormen voor het ontwerpen van geïntegreerd onderwijsaanbod waarbij leerlingen met een aardrijkskundige en wiskundige bril naar de eigen omgeving leren kijken.

Summary

Preparing primary school students for their future implies that school subjects should be taught more coherently. Future-oriented education requires more integration between school subjects. This, however does not mean that a focus on individual subjects becomes unnecessary. In this paper we investigate the feasibility of integrating mathematics and geography. Learning about and from the rapidly changing world is an important aspect in both subjects.

In this research, teacher educators from different teacher education institutes were asked to (re)formulate characteristics, problems and challenges for these school subjects both in primary education and teacher education. Teacher educators found it difficult to comment on ‘the other’ subject. However, enough information was collected enabling us to investigate how we can tackle the challenges in establishing a connected  PCK (Pedagogical Content Knowledge). The challenges that emerged were more flexible use of textbooks and providing more meaningful education. These challenges will form the basis for the design of an integrated educational program in which students learn to experience their own context through both geographical and mathematical lenses.

bron: Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 37(5), 41-50
auteur: Rijborz, J.D. (2018)
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer