Panama Post Online Jaargang 32

Wiskundetoetsen voor pabo-studenten vergeleken

R. Keijzer & P. Hendrikse - Hs. iPabo Amsterdam / Alkmaar / KPZ Zwolle

Samenvatting

In het najaar van 2012 werd op een aanzienlijk aantal lerarenopleidingen basisonderwijs de pre-test van de Kennisba- sistoets afgenomen. Al veel langer nemen de lerarenopleidingen in het eerste studiejaar de Wiscattoets af bij hun studenten. In beide gevallen gaat het om toetsen die de wiskundekennis en -vaardigheden van studenten toetsen. Dit roept de vraag op in hoeverre de score die een student in het eerste studiejaar behaalt voor de Wiscattoets een voorspellende waar- de heeft voor de score die behaald wordt op de Kennisbasistoets. Dit artikel toont dat de score van een student inderdaad een voorspeller is voor het resultaat van deze student op de Kennisbasistoets. Het laat daarnaast zien dat studenten die slagen voor de Wiscattoets en juist hoger scoren dan de geldende de cesuur, bij het vigerende opleidingsonderwijs weinig kans maken de Kennisbasistoets voldoende te scoren. 

Summary

In autumn 2012, student teachers in a pre-test-setting at a number of teacher education institutes made the so-called knowledge base test. For several years these institutes have already tested student teachers’ mathematics knowledge in their first year, using the so-called Wiscat test. Both tests test student teachers’ mathematics knowledge and skills. This raises the question to what extent the score a student teacher achieves on the Wiscattest in the first year serves as a pre- dictor for the score achieved on the knowledge base test. This article shows that a student teacher’s score on the Wiscat test is indeed a predictor for the score on the knowledge base test. It also shows that students who pass the Wiscattest at a score higher than the pass mark, in current training education have little chance to succeed for the knowledge base test. 

bron: Panama Post Online, jaargang 32, pagina 41 - 46
auteur: R. Keijzer & P. Hendrikse
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer