Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Volgens Bartjens Onderwijs en Onderzoek

Verslag 36e Panama-conferentie. Rekenen een hele kunst

Het thema van de 36e Panama-conferentie was 'Rekenen een hele kunst'. De conferentie vormde een zoektocht naar de kern van het reken-wiskundeonderwijs. In dit artikel een verslag van deze conferentie.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_5_o_en_o_keijzer_verslag_36e_panama_conferentie_jpg_news_index
 

Op zoek naar een vakoverstijgende didactiek voor rekenen-wiskunde en aardrijkskunde

In dit artikel wordt het onderzoek beschreven naar de mogelijkheden van integratie tussen rekenen-wiskunde en aardrijkskunde. Dit resulteerde in aanknopingspunten en uitdagingen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_5_o_en_o_afb_rijborz_op_zoek_naar_een_vakovererstijgende_didactiek_2_news_index
 

Een beschrijvingskader voor rekenapps

Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de ontwikkeling van een beschrijvingskader voor rekenapps, waarbij niet alleen gekeken wordt naar het oefenen van rekenvaardigheden maar ook naar andere aspecten.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_4_afb_o_en_o_keijzer_een_beschrijvingskader_voor_rekenapps_news_index
 

Sterke rekenaars in het basisonderwijs: de theoretische onderbouwing

Recente TIMSS-Scores tonen aan dat investeren in goed reken-wiskundeonderwijs aan sterke rekenaars aandacht verdient. In het boek 'Sterke rekenaars in het basisonderwijs' beschrijft Suzanne Sjoers hoe dit bewerkstelligd kan worden.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_3_o_en_o_afb_sjoers_sterke_rekenaars_in_het_basisonderwijs_news_index
 

Een motortje erbij? Onderzoekende studenten en de ontwikkeling van reken-wiskundeonderwijs

Dit artikel is de weerslag van een onderzoek naar de koppeling tussen het onderzoek van studenten naar reken- wiskundeonderwijs en Professionele Leergemeenschappen of vergelijkbare organisatievormen. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_3_o_en_o_afb_linden_een_motortje_erbij_news_index
 

Lesson Study: Aderlating in de vertaling?

Een artikel over collaborative Lesson Research naar vorm en inhoud bij het Nederlandse reken-wiskundeonderwijs... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_3_o_en_o_afb_logtenberg_lesson_study_news_index
 

Ontwikkeling studielast rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs 2009 - 2017

Dit artikel beschrijft de opbrengsten van het meest recente onderzoek naar de studielast en de contacttijd voor het vak rekenen-wiskunde op de Nederlandse lerarenopleidingen basisonderwijs.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_2_afb_o_en_o_keijzer_ontwikkeling_studielast_rw_op_de_lerarenopleiding_news_index
 

Betekenisvol reken-wiskundeonderwijs op de lerarenopleiding

Is er een relatie tussen de Wiscat en de Landelijke Kennisbasistoets Rekenen? En wat voor invloed hebben betekenisvolheid, motivatie en faalangst op de toetsuitslagen? Popeijus, Geldens en Lamers deden er onderzoek naar en beschrijven de resultaten.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_2_afb_o_en_o_pompeijus_betekenisvol_rw_onderwijs_op_de_lerarenopleiding_news_index
 

35e Panama-conferentie: Goed en fout in het reken-wiskundeonderwijs

Eind januari 2017 vond de 35e Panama-conferentie plaats. Die richtte zich op verschillende aspecten van 'goed' en 'fout' in het reken-wiskundeonderwijs. In dit artikel wordt de conferentie beschreven.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_1_o_en_o_afb_habermehl_van_de_grote_rekendag_naar_enkele_aanwijzingen_news_index
 

Van de Grote Rekendag naar enkele aanwijzingen voor implementatie van onderzoekend leren

De auteur beschrijft een onderzoek waarin 9 leerkrachten die met hun school aan de Grote Rekendag deelnamen worden geïnterviewd om te achterhalen op welke wijze ze gebruikmaken van onderzoekend leren in het reken-wiskundeonderwijs.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_1_o_en_o_afb_keijzer_35e_panama_conferentie_news_index
 

Passende perspectieven rekenen in de overgang van po naar vmbo

Dit artikel bevat de aanleiding voor Passende perspectieven, een uitleg van de doorlopende leerlijnen rekenen, de inhoudelijke betekenis ervan voor het po en vo, én enkele praktische ervaringen van de auteurs over het werken met Passende Perspectieven.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_5_o_en_o_brandt_passende_perspectieven_rekenen_in_de_oveergang_van_po_naar_vmbo_news_index
 

Samenhang tussen rekenen-wiskunde en wetenschap en technologie

Dit artikel verkent raakvlakken van rekenen-wiskunde en W&T en richt zich daarbij op wat eigen is aan beide vakken.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_5_afb_o_en_o_hotze_samenhang_tussen_rekenen-wiskunde_en_wetenschap_en_techniek_news_index
 

Bijna een halve eeuw realistisch rekenwiskunde onderwijs, hoe staat het ervoor?

In Nederland heeft bijna een halve eeuw realistisch reken-wiskundeonderwijs grote invloed gehad op het rekenen. Inmiddels is er ook veel kritiek op. Wat kan daarvan vanuit het gezichtspunt van methode-ontwikkeling worden geleerd?... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_4_o_en_o_afb_vermeulen_bijna_een_halve_eeuw_realistisch_rekenwiskunde_onderwijs_news_index
 

Een beknopte geschiedenis van Panama, de NVORWO en de pabo

Een beknopte geschiedenis van Panama, de NVORWO en de pabo, gezien door de ogen van een pabo-docent die 45 jaar optrok met Ed de Moor... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_4_o_en_o_afb_uittenbogaard_een_beknopte_geschiedenis_news_index
 

Meer dan goed / fout - Diagnostisch toetsen van aftrekken in groep 5

In dit artikel worden factoren geïnventariseerd waaraan een instrument moet voldoen om misconcepties te signaleren die optreden bij aftrekken waarbij over het tien- en honderdtal gerekend wordt. ... lees meer » Reacties(0)
Schermafbeelding_2017-02-02_om_16
 

Handelingsgericht diagnostisch onderzoek bij rekenen (RD4)

In dit artikel wordt uiteengezet hoe het diagnostisch rekeninstrument RD4 werd ontwikkeld.... lees meer » Reacties(0)
Schermafbeelding_2017-02-02_om_16
 

Rekenen-wiskunde en taal - Praktijktip

Deze Praktijktip gaat over de voorbereiding van de leraar op een rekenles, in het bijzonder het doordenken van de benodigde taal in de les.... lees meer » Reacties(2)
Vb_36_2_o_en_o_afb_munk_rekenen_en_taal_news_index
 

Handig gebruiken van kladpapier bij de kennisbasistoets

Studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs maken in het 2e of 3e studiejaar een landelijke kennisbasistoets rekenen-wiskunde. In dit artikel wordt een analyse gegeven van het werk van de studenten.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_2_o_en_o_afb_keijzer_handig_gebruiken_van_kladpapier_news_index
 

Kwalitatief rekenen oefenen op de pabo

Er zijn pabo-studenten die elke nieuwe opgave als een nieuw avontuur ervaren. Op deze groep richt zich het concept van kwalitatief oefenen met behulp van de 'rekenspin'.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_1_o_en_o_afb_ale_kwalitatief_rekenen_oefenen_op_de_pabo__news_index
 

Leerlijnen in theorie en praktijk

Hoe overbruggen tweedejaars studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs de kloof die bestaat tussen theorie en praktijk? In dit artikel wordt een exploratief onderzoek beschreven waarbij een Lesson Study-achtige aanpak het uitgangspunt is.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_1_o_en_o_afb_fase_leerlijnen_in_theorie_en_praktijk__news_index
 

Een empirische vergelijking van de klassieke staartdeling en de hap-methode in een ROC

De auteurs onderzochten het effect van het aanleren of herhalen van de staartdeling op 2 verschillende manieren in het mbo. Als uitgangspunt kozen zij de praktijk van het onderwijs, waar voor het aanleren slechts 1 uur beschikbaar is. ... lees meer » Reacties(0)
O_en_o_logo_geel_zonder_tekst_news_index
 

Rekenen-wiskunde over( )denken - Verslag van de 34e Panama-conferentie

Ieder jaar vindt in januari de Panama-conferentie plaats. In 2016 was het thema: ‘Rekenen-wiskunde over()denken’. Dit verslag laat zien hoe de conferentie onder andere plaats bood aan het overdenken van de toekomst van het reken-wiskundeonderwijs.... lees meer » Reacties(0)
O_en_o_logo_oranje_zonder_tekst_news_index
 

ZaLogo - Onderzoekend puzzelen met pabostudenten (Praktijktip 133)

Het strategiespel ZaLogo biedt kansen om met pabostudenten getalrelaties te verkennen. Het vraagt van de studenten dat ze op onderzoek gaan in de getallenwereld. Deze verkenning leert de studenten hoe je kinderen de getalrelaties kunt laten onderzoeken.... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_4_o_en_o_afb_markusse_zalogo_news_index
 

Peilingsonderzoek rekenen-wiskunde in het basisonderwijs - Balans van 25 jaar PPON

In dit artikel benadrukken de auteurs het belang van het ontwerp van PPON en gaan zij in op de lessen die geleerd kunnen worden op basis van die uitkomsten voor de inrichting en het ontwerp van toekomstig peilingsonderzoek bij rekenen-wiskunde.... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_4_o_en_o_afb_weerden__peilingsonderzoek_news_index
 

Ontwikkeling en onderzoek - Actualiseren van de post-hbo-opleiding rekencoördinator

Dit artikel schetst de uitgangspunten van de post-hbo-opleiding rekencoördinator, de ontwikkelingen die leidden tot deze opleiding en de ideeën die er op dit moment leven over de actualisering van de opleiding van rekencoördinatoren.... lees meer » Reacties(0)
Logo_vb_o_en_o_groen_zonder_tekst_news_index
 

Ontwikkeling en onderzoek - Een educatief computerspel voor rekenen bij kleuters

Dankzij verschillen in informeel leren in de thuis- en (voor)schoolsituatie zijn er grote individuele verschillen in niveau van getalbegrip onder kleuters. Kan het educatieve computerspel 'Tel je ZOO', samen met een visualisatie-tool hierbij helpen?... lees meer » Reacties(1)
Logo_vb_o_en_o_blauw_zonder_tekst_news_index