Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Betekenisvol reken-wiskundeonderwijs op de lerarenopleiding

Is er een relatie tussen de Wiscat en de Landelijke Kennisbasistoets Rekenen? En wat voor invloed hebben betekenisvolheid, motivatie en faalangst op de toetsuitslagen? Popeijus, Geldens en Lamers deden er onderzoek naar en beschrijven de resultaten.
Vb_37_2_afb_o_en_o_pompeijus_betekenisvol_rw_onderwijs_op_de_lerarenopleiding_news_detail

Samenvatting

Veel lerarenopleidingen hebben te maken met ongewenste uitval op de wiskundige computergestuurde adaptieve toets (Wiscat) zowel als op de twee jaar later afgenomen landelijke kennisbasistoets rekenen (LKT). Meerdere opleidingen voerden in de afgelopen jaren wijzigingen door in het curriculum. Onbekend is of deze de door aanstaande leraren ervaren betekenisvolheid van het aanbod beïnvloeden. Evenzo is weinig bekend over de rol van variabelen als motivatie en faalangst.

Met als doel meer inzicht te verkrijgen tussen deze relaties is een kwantitatief zowel als kwalitatief onderzoek naar deze variabelen en hun onderlinge relaties uitgevoerd onder 162 aanstaande leraren in hun eerste en derde jaar op een lerarenopleiding primair onderwijs. De resultaten tonen dat een relatie bestaat tussen de toetsuitslagen van Wiscat en LKT. Tegelijkertijd toont nadere analyse signifcante verschillen tussen te verwachten en geobserveerde toetsuitslagen.

Faalangst blijkt een negatieve predictor voor betekenisvolheid zowel als voor motivatie. Een betekenisvol aanbod is een voornaam concept in de visie van opleidingen. Tijdens de vragenlijstafname bleek dat aanstaande leraren bij dat concept vrijwel geen concrete beelden hadden. Tijdens de interviews benoemden ze echter vlot praktijkvoorbeelden. De conclusie is dat betekenisvolheid als concept in de praktijk meer explicitering vraagt. 

Summary

Many universities of professional teacher education for primary schools are concerned about student failure on the computerized mathematical adaptive test (Wiscat), as well as on the national mathematics basic knowledge test (LKT) two years later. In recent years several of these universities made changes in their curriculum. Unknown is whether these changes affect the meaningfulness of the math teaching activities as experienced by the prospective teachers. Similarly, little is known about the role of variables as motivation and fear of failure. In order to gain insight into these relationships, a quantitative as well as qualitative research into these variables and their mutual relationships has been carried out among 162 prospective teachers in their first and third year on a university for professional teacher education. The results show that there is a relationship between the test results of Wiscat and LKT. At the same time, further analyses show significant differences between expected and observed test results. Fear of failure shows a negative predictor for significance as well as for motivation. Meaningful math teaching activities are a first-rate concept in the vision on teacher education. During the questionnaire survey, it turned out that prospective teachers had almost no clear perception of this concept. During the interviews, however, they appointed smooth practical examples of the characteristics of meaningful math teaching activities. The conclusion is that meaningfulness as a concept requires emphatic explication in teacher teaching practices. 

 

bron: ­Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 37(2), 41-50
auteur: Popeijus, H.L., Geldens, J., & Lamers, P. (2017)
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer