Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Lesson Study: Aderlating in de vertaling?

Een artikel over collaborative Lesson Research naar vorm en inhoud bij het Nederlandse reken-wiskundeonderwijs
Vb_37_3_o_en_o_afb_logtenberg_lesson_study_news_detail

Samenvatting

Lesson Study is een gestructureerde, integrale methode om te werken aan de professionalisering van leraren. In Japan, waar deze methode is ontwikkeld, blijkt de methode effectief. In andere landen worden echter vaak essentiële stappen in de methode weggelaten of wordt de inhoud van de fasen anders geïnterpreteerd dan wordt bedoeld. De methode wordt hierdoor minder effectief. Een oorzaak lijkt voor een deel te liggen in de vertaling van de namen van de fasen van de methode uit het Japans naar een andere taal. Eén van de gevolgen hiervan is dat de focus niet op het leren van en met elkaar wordt gelegd, maar op het ontwerpen van een goede les. Wat verloren gaat is dat er een professionele leergemeenschap in de school of tussen scholen wordt gevormd.

Het is jammer dat de effectiviteit van Lesson Study verloren dreigt te gaan want uit onderzoek blijkt dat de methode ook in de Nederlandse context een krachtige professionaliseringsaanpak is. Hoewel Lesson Study van oorsprong het meest ingezet wordt ter verbetering van het reken-wiskundeonderwijs kan het ook een meerwaarde hebben voor andere vakken. Lesson Study kent verschillende verschijningsvormen, waarin zoals al eerder aangegeven niet altijd alle facetten van de methode voldoende aandacht krijgen. Soms komt de nadruk te liggen op het onderzoeksdeel, soms wordt er om praktische redenen voor een light versie gekozen. Elementen die van belang zijn voor het leerproces, zoals klassenobservaties, worden weggelaten. Vandaar dat wij, naar analogie van de ‘Collaborative Lesson Research’, de Lesson Study cyclus zoals deze in Nederland wordt ingezet teruggebracht hebben tot haar meest elementaire onderdelen en bij de uitvoeringen sturen op een volledige uitvoering van de Lesson Study cyclus en al haar componenten, zoals beschreven onder Collaborative Lesson Research cyclus. De meerwaarde van de toepassing van deze cyclus voor het reken-wiskundeonderwijs bestaat uit:

  1. voortdurende gezamenlijke professionalisering,

  2. meer diepgang in het leerproces,

  3. implementatie van nieuwe vakinhoudelijke ontwikkelingen en vereisten.

Hoewel het tijd, geld en inzet met zich meebrengt kan dit een belangrijke kwaliteitsimpuls geven aan het Nederlandse reken-wiskundeonderwijs. Er liggen allerlei kansen
om Collaborative Lesson Research in het Nederlandse reken-wiskundeonderwijs te benutten. Hiervoor zijn er diverse mogelijkheden. Op nationaal niveau om in het kader van Curriculum.nu mee te werken aan het curriculum voor het wiskundeonderwijs, op regionaal niveau kunnen academies en schoolbesturen met meerdere scholen werken aan verdieping van het reken-wiskundeonderwijs.
Geconcludeerd wordt dat Lesson Study een kansrijke professionaliseringsmethode is die een grote meerwaarde kan hebben voor het onderwijs in Nederland. Het gevaar ligt echter op de loer dat, net als in andere landen buiten Japan, een deel van deze meerwaarde verloren kan gaan, door aanpassingen aan de context waarmee de essentie van de methode verloren gaat. Collaborative Lesson Study Research is een poging om vorm en inhoud voor in balans te brengen. 

Summary

Lesson Study is a structured, integral method for professional development of teachers. In Japan, where the method was developed, the method was very effective. But in other countries often essential elements have disappeared or the content of the different phases is not interpreted as meant. In this way the method loses part of its effectivity. The translation of the names of the different phases from Japanese into a different language seems part of the problem. It leads to loss of the focus on cooperative learning. Instead, the focus shifts to development of an effective lesson, which is only one aspect of Lesson study. In this way no professional community is developed in the school or between schools.

It’s too bad that the effectivity of Lesson Study may be lost in the Netherlands. Research shows that Lesson Study is a powerful method for professional development also in this country. Lesson Study is originally used to improve mathematics, but it can also have added value in other school subjects. Lesson study in the Netherlands has different appearances in which not always every facet of the method gets sufficient attention. Sometimes research gets the most attention, sometimes a light version is chosen for practical reasons. Elements important to the learning process, such as class observations, are sometimes left out. We have therefore in analogy to Collaborative Lesson Research, reduced the Lesson Study cycle, as used in the Netherlands, to the most elementary components. In the implementation we target at fulfilling the complete cycle and all components as described in the Collaborative Lesson Research cycle. In this way the added value of the method for mathematics can be secured:

  1. ongoing, collaborative professional development,

  2. more intense learning process,

  3. implementation of new subject content and requirements.

Although an investment in time, money and effort is needed, Collaborative Lesson Research can have an important impact to the quality of mathematics teaching in the Netherlands. There are several opportunities to use the method in mathematics teaching in the Netherlands. For example at national level it can be used for Curriculum.nu, an initiative that aims at developing a new curriculum for mathematics together with schools. At a regional level it can support the deepening of mathematics as subject in a corporation of universities and multiple schools.

Summarizing, Lesson Study is a promising method for professional development. It can have positive impact on education in the Netherlands. Danger is lurking however that as in other countries part of its added value gets lost due to adaption to the context. Collaborative Lesson Study is an attempt to restore the balance between form and content.

bron: Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 37(3), 52-60
auteur: Logtenberg, H. & Odenthal, L.
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer