Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Een motortje erbij? Onderzoekende studenten en de ontwikkeling van reken-wiskundeonderwijs

Dit artikel is de weerslag van een onderzoek naar de koppeling tussen het onderzoek van studenten naar reken- wiskundeonderwijs en Professionele Leergemeenschappen of vergelijkbare organisatievormen.
Vb_37_3_o_en_o_afb_linden_een_motortje_erbij_news_detail

Samenvatting

Met het doel de onderwijspraktijk te verbeteren voeren vierdejaars studenten aan de pabo praktijkonderzoek uit op de basisschool waar ze stage lopen. Om zinvolle onderzoeksvragen te formuleren en het gebruik van de onderzoeksresultaten te bevorderen, is samenwerking met op de school bestaande organisatievormen als professionele leergemeenschappen (PLG’s) noodzakelijk. Dit artikel is de weerslag van een onderzoek naar de koppeling tussen het onderzoek van studenten naar reken- wiskundeonderwijs en PLG’s of vergelijkbare organisatievormen.

Op Hogeschool iPabo is een explorerend onderzoek uitgevoerd waarin verschillende vormen van samenwerking in kaart zijn gebracht en geanalyseerd op hun sterke en zwakke punten. Een vergelijking tussen de verschillende samenwerkingsvormen laat het belang van de school als leeromgeving voor leerkrachten en studenten zien.

Studenten kunnen met hun onderzoek bijdragen aan de verbetering van hun eigen onderwijspraktijk, maar als het team niet investeert in eigenaarschap van het onderzoek, dan draagt het onderzoek niet of nauwelijks bij aan verbetering van de onderwijspraktijk op schoolniveau. Het werken aan verbetering van reken-wiskundedidactiek dient een collectieve praktijk te zijn. 

Summary

To improve educational practice, students in their final year of teacher training college conduct practice oriented research in the primary education school where they work as an intern. Cooperation with school-based organisations like professional learning communities (PLC’s) is necessary to formulate meaningful research questions and to encourage the use of their research results. This article is a reflection of research into the connection between students’ research in maths education and organisations like PLC’s.

At the University of Applied Sciences iPabo a research-study has been conducted to explore different forms of cooperation and to identify their strong and weak points. A comparison between the different forms of cooperation shows the importance of the school as learning environment for students and teachers. Students’ research may lead to improved teaching practice on a personal level, but if the school team does not invest in ownership of the research, the research project will barely lead to educational improvement at school level. Improvements in maths education need collective learning. 

bron: Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 37(3), 41-51
auteur: Van der Linden, J. (2018).
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer