Jaarvergadering en studiedag NVORWO 2018

 

 

Schrijf u in voor de NVORWO-jaarvergadering / studiedag op 6 april 2018 door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier

 

Op 6 april 2018 vindt de NVORWO-jaarvergadering plaats. Aansluitend is er een studiedag die voor NVORWO-leden en abonnees van Volgens Bartjens gratis is.

Op de jaarvergadering worden  de ‘reguliere’ stukken besproken zoals het jaarverslag en het financieel jaarverslag. Ook zullen oude bestuursleden afscheid nemen en nieuwe bestuursleden aantreden en wordt er een nieuwe voorzitter benoemd.

Op de aansluitende studiedag vinden er verschillende lezingen en workshops plaats. Steeds als er nieuwe informatie over het dagprogramma bekend wordt, zal deze site worden aangevuld.

 

Deze studiedag kan momenteel niet worden aangemeld voor het lerarenregister. Het lerarenregister wordt momenteel opnieuw georganiseerd en ingericht. Een vernieuwd lerarenregister gaat vanaf augustus 2018 van start. Het is momenteel niet bekend of deze studiedag achteraf alsnog kan worden aangemeld en voor het register kan gelden als officiële nascholing. 
Aan de deelnemers van de studiedag reiken wij op verzoek evengoed een certificaat uit waarop het aantal uren vermeld zal zijn.


 

Aankondiging jaarvergadering / studiedag

Op 6 april 2018 vindt de jaarvergadering van de NVORWO plaats.
Deze jaarvergadering wordt gevolgd door een studiedag met als titel:

‘Goed reken-wiskundeonderwijs voor nu en straks’

 

Op deze pagina vindt u alle informatie over deze dag. De inhoud van de studiedag is nog niet compleet vastgesteld. De pagina zal steeds worden bijgewerkt zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt.

Datum
6 april 2017

Locatie
’t Veerhuis
Nijemonde 4
3434 AZ Nieuwegein
routebeschrijving

 

Jaarvergadering voor NVORWO-leden

9.45 – 10.45 uur

Onderdelen jaarvergadering:

  • Notulen vorige jaarvergadering
  • Jaarverslag NVORWO 2017
  • Financieel jaarverslag 2017 (toelichting, decharge kascommissie, vaststelling nieuwe kascommissie, begroting 2018 / 2019)
  • Bestuurswisseling. Aftreden van Frank Brouwer, Jurriaan Steen en Kris Verbeeck als bestuursleden van de NVORWO. De bestuurstermijn van Francis Meester is afgelopen maar zij stelt zich opnieuw beschikbaar als bestuurslid. Wel legt zij haar functie als voorzitter neer. Het bestuur stelt de volgende personen voor als lid van het NVORWO-bestuur: Dolf Janson en Jenneken van der Mark. Verder is er 1 vacature voor een bestuurslid. Mochten er meer kandidaten zijn voor een functie in het bestuur, dan dienen die personen door minimaal 5 leden schriftelijk te worden voorgedragen vóór de datum van 23 maart 2018.
  • Toegekende subsidies voor rekenprojecten, vooruitblik op het nieuwe bestuursjaar

Studiedag ‘Goed reken-wiskundeonderwijs voor nu en straks’

Tijd

11.00 – 16.30 uur

Voor: leerkrachten, rekencoördinatoren, opleiders, adviseurs, begeleiders, ontwikkelaars en iedereen die rekenen-wiskunde een warm hart toedraagt

Locatie
’t Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein
Routebeschrijving

 

Kosten
Voor NVORWO-leden / abonnees van Volgens Bartjens: gratis
Bij lid / abonnee worden op of voor 6 april 2018: gratis
Voor niet leden bedragen de kosten van deze studiedag € 50

Voor de studiedag is registratie bij het Lerarenregister aangevraagd.

 

PROGRAMMA

9.45 – 10.45
Jaarvergadering NVORWO

10.45 – 11.00
Koffie- en theepauze en inloop studiedag

11.00 – 11.05
Opening door de dagvoorzitter

11.05 – 11.30
Inleiding door Kees Hoogland

11.30 – 12.30
Workshopronde 1

12.30 – 13.30
Lunch

13.30 – 14.30
Workshopronde 2

14.30 – 14.45
Koffie- en theepauze

14.45 – 15.45
Workshopronde 3

15.45 – 16.00
Koffie- en theepauze

16.00 – 16.30
Slotlezing

16.30
Sluiting door de dagvoorzitter, met na afloop een drankje

 

Schrijf u in voor de NVORWO-jaarvergadering / studiedag op 6 april 2018 door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier

 

Inhoud van de lezingen

Openingslezing – Kees Hoogland

In de openingslezing zal Kees Hoogland schetsen hoe de onlangs gepubliceerde visie van de NVORWO op het reken-wiskundeonderwijs zich verhoudt tot internationale tendensen. Met aansprekende voorbeelden zullen het belang van rekenen-wiskunde,  de doorlopende leerlijn rekenen-wiskunde van 3 tot 18 jaar, het politieke landschap, curriculum.nu en de rol van de NVORWO daarbij besproken worden.

Kees Hoogland is bestuurslid van de NVORWO. Hij is hogeschool-hoofddocent en onderzoeker Didactiek van Reken en Wiskunde in het Beroepsonderwijs bij de Hogeschool Utrecht. Zowel nationaal als internationaal is hij bekend vanwege zijn werk op het gebied van gecijferdheid (numeracy).

 

Overzicht van de workshops

PRAKTISCH rekenen - Bronja Versteeg

Praktisch Rekenen: Alle kinderen handelen tijdens de rekenles
Bronja Versteeg,  onderwijsadviseur

Praktischrekenen.nl is een website met praktische rekenactiviteiten bij de doelen van Passende Perspectieven leerroute 3.  Ik heb deze website samen met leerkrachten van 3 scholen bedacht. Wij wilden deze website realiseren omdat leerkrachten op veel SBO- en het SO-scholen graag de rekenmethode willen verrijken met praktische reken-activiteiten, maar zij weten niet goed welke activiteiten hiervoor geschikt zijn.  In de praktijk zijn er in rekenmethodes vaak onvoldoende praktische rekenactiviteiten beschreven voor de begripsvormings-fase waarin kinderen handelend rekenconcepten ontdekken en praktische vaardigheden inoefenen. De website van Praktisch Rekenen geeft een groot aantal verschillende activiteiten bij de doelen van de domeinen meten, meetkunde, verhoudingen en verbanden. Leerkrachten worden daarnaast uitgenodigd om ook eigen activiteiten in te sturen.

Tijdens deze workshop krijgt u een korte uitleg over de uitgangspunten van de website. Ook leg ik uit hoe u de website kunt gebruiken en wat de eerste gebruikerservaringen zijn.

Daarna gaan we aan de slag met het ontwerpen van een rekenactiviteit. Van een doel wordt eerst het onderliggende rekenconcept kort beschreven. Vervolgens ontwerpt u een rekenactiviteit waarmee de leerlingen het rekenconcept op een praktische manier ontdekken en inoefenen. De ontworpen lesactiviteiten zullen op de site geplaatst worden.

De website praktischrekenen.nl is mede dankzij subsidie van de NVORWO ontwikkeld.

 

 

Kinderen leren rekenen met tablet of computer: Hoe pak jij dat aan?

Ellen Schoonen

Er zijn steeds meer aanbieders van digitale rekenmethodes of methodes met een digitale lijn. In deze workshop gaat rekenspecialist en digitale leermiddelen-deskundige  Ellen Schoonen  samen met de deelnemers in op de vragen die leven bij het gebruiken van computers en tablets bij de rekenlessen: Wat heeft goed rekenonderwijs volgens jou nodig? Waar let je op bij het kiezen voor digitale middelen? Moet je nog wel instructie geven en hoe organiseer je dit dan als iedereen met wat anders bezig is? Hoe houd je zicht op wie wat leert en of het allemaal wel goed gaat?
Kortom: We delen ervaringen en voeren een gesprek over de mogelijkheden en valkuilen die tablets en computers bieden voor het geven van goed rekenonderwijs.


Feedback op de producten van curriculum.nuFeedback-sessie op de producten van de ontwikkelgroep rekenen-wiskunde van curriculum.nu – NVORWO-bestuur

In het project curriculum.nu  buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Uiteindelijk worden met de opbrengst van dit ontwikkelproces de kerndoelen en eindtermen worden aangepast.

Het ontwikkelteam rekenen-wiskunde komt dit jaar in 4 ontwikkel-sessies van 3 dagen bij elkaar.  Na elke ontwikkel-sessie presenteert het ontwikkelteam de (tussen)opbrengsten, de dilemma’s waar zij op stuitten en  de vragen die opkwamen tijdens de ontwikkelsessie.

De NVORWO stelt in deze bijeenkomst leden in de gelegenheid deze opbrengsten en vragen te bespreken en van feedback te voorzien om op deze manier een concrete bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van reken-wiskundeonderwijs voor de toekomst.

Bij de bijeenkomst zullen één of meer leden van het ontwikkelteam aanwezig zijn.


Vincent Jonker - Meetkunst

Meetkunst – Verbinding van meetkunde en kunst

Vincent Jonker

 

In deze workshop word gewerkt met het materiaal van het project Meetkunst. Dit is een project waarbij scholen  creativiteit, kunsteducatie, kunstbeschouwing en meetkunde met elkaar  verbinden. 

Het woord ‘meetkunst’ staat voor de combinatie van meetkunde en kunst. Het project Meetkunst is een voorbeeld van  hoe leerkrachten op een praktische en inspirerende manier rekenen-wiskunde kunnen gebruiken bij andere vakken. In dit project werken verschillende musea, lerarenopleiders en onderwijsadviseurs van rekenen-wiskunde samen.  

Ik laat in deze workshop zien hoe scholen aan het werk zijn met de uitdagende activiteiten uit het programma Meetkunst. Daarna gaan we er in de workshop zelf ook mee aan de slag. We laten daarbij de drie pijlers van het programma zien: meetkunde, beeldende kunst en creativiteit. 

 

In deze workshop 

  • leer je je bewust te worden van open kijken naar kunst en meetkunde
  • ontdek je de creativiteit van rekenen-wiskunde
  • ga je aan de slag praktische meetkunst-activiteiten  die je direct de volgende dag op school kunt gebruiken

 


Rekenen het kan ook anders Dolf Jansen en Jenneken van der Mark

Rekenen, het kan ook anders – Dolf Janson en Jenneken van der Mark

Stel je voor dat je in de rekenlessen zou uitgaan van (de voorkennis en de mogelijkheden van) de leerlingen zelf in plaats van dat je een methode volgt. Stel dat je zo kunt spelen met de stof dat je daarbij de samenhang van de inhoud van het rekenonderwijs als uitgangspunt kunt nemen. Wat zou er dan veranderen in je rekenlessen en welk effect zou dat op je leerlingen hebben?

In deze workshop gaan we hierover in gesprek. We proberen praktische voorbeelden uit en denken na over consequenties.

Hiermee is je rekenonderwijs de week daarop niet ineens helemaal anders, maar je hebt wel mogelijkheden in beeld die je kunt gaan uitproberen.

 

 

De ins en outs van Flexmaat – Een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel
Pauline van Vliet

Veel kinderen worstelen met het begrip van maateenheden, het omrekenen van maten en het metriek stelsel. Daarom ontwierpen Uschi van der Velden en Pauline van Vliet met steun van de NVORWO Flexmaat.

Flexmaat is een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel. Het bestaat uit een posterset, een flexibele vorm in PowerPoint én een praktische handleiding. Door Flexmaat te gebruiken kunnen scholen met begripsvorming als basis en door gebruik van eenduidige beeldtaal een doorgaande lijn voor meetkunde-onderwijs opzetten. Hierbij is er extra aandacht voor de voorvoegsels en de referentiematen.

Tijdens deze workshop word je meegenomen in de ontwikkeling van Flexmaat en de gemaakte keuzes. We ontdekken gezamenlijk manieren om Flexmaat in de praktijk te brengen, zodat leerlingen meer gevoel voor de gebruikte maten ontwikkelen en ze vaardiger worden in het rekenen met en het herleiden van maten.


 
 

Schrijf u in voor de NVORWO-jaarvergadering / studiedag op 6 april 2018 door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier

 

 

AANMELDINGSFORMULIER JAARVERGADERING / STUDIEDAG NVORWO

*
Dit zijn mijn gegevens:
*
*
*
*
*
simple_captcha.jpg
Typ de in de afbeelding getoonde code over in bovenstaand veld