Kleuters

Ontwikkeling en onderzoek - Een educatief computerspel voor rekenen bij kleuters

Dankzij verschillen in informeel leren in de thuis- en (voor)schoolsituatie zijn er grote individuele verschillen in niveau van getalbegrip onder kleuters. Kan het educatieve computerspel 'Tel je ZOO', samen met een visualisatie-tool hierbij helpen?
Logo_vb_o_en_o_blauw_zonder_tekst_news_detail

Samenvatting

Dankzij verschillen in informeel leren in de thuis- en (voor)schoolsituatie zijn er grote individuele verschillen in niveau van getalbegrip onder kleuters. Kleuters met een achterstand lopen een risico op ernstige rekenproblemen gedurende hun schoolloopbaan. Vroege signalering en remediëring is daarom noodzakelijk, maar dit kost leerkrachten tijd die al schaars is. En hoewel er in de afgelopen jaren methoden zijn ontwikkeld om getalbegrip te trainen, zijn deze vaak docentintensief.

Het educatieve computerspel dat centraal staat in dit artikel richt zich daarom inhoudelijk op een belangrijke component van getalbegrip - het koppelen van cijfers aan hoeveelheden (mapping), heeft een visualisatie tool die docenten zou moeten ondersteunen bij het vaststellen van het niveau van getalbegrip bij elk kind, en is adaptief waardoor het een gepersonaliseerde training - differentiatie - voor kleuters kan verzorgen.

Deze componenten zouden ervoor moeten zorgen dat kleuters - met en zonder achterstand - uiteindelijk met een vergelijkbaar niveau starten in groep 3 en dat kleuters met ernstige rekenproblemen of rekenbegaafdheid vroegtijdig geïdentificeerd kunnen worden. In totaal hebben 275 leerlingen verdeeld over groep 1 en 2 het spel gemiddeld 15 weken gespeeld. Uit de resultaten kan voorzichtig geconcludeerd worden dat dit heeft geleid tot positieve leereffecten bij zwakke en gemiddelde rekenaars, en dat de visualisatietool een goede eerste poging is om het niveau van getalbegrip weer te geven. De resultaten en beperkingen van het onderzoek laten echter ook zien dat er meer onderzoek op dit gebied moeten worden gedaan. 

Summary

Due to differences in informal learning at home and in (pre) school situations, there are large individual differences in the level of number sense among preschoolers. Preschoolers with a delay in number sense are at risk for serious mathematical problems during their school careers. Early assessment and remediation is therefore essential. However, early assessment takes time and time for teachers is scarce, and on top of that, methods that have been developed in the last couple of years to train number sense often demand a lot of time and effort as well.

The educational computer game that is central to this article therefore focuses with its content on a very important component of number sense, i.e., linking digits to quantities and vice versa (mapping), has a visualization tool which should support teachers in determining the level of number sense for each child, and personalizes the training by being adaptive to the level of number sense of each child (differentiation). These components should ensure that preschoolers - with and without a deficit in number sense - eventually start at a similar level in group 3 (grade 1), and that preschoolers with severe computational problems or mathematical talent can be identified at an early stage. A total of 275 students from group 1 and 2 (Kindergarten) played the educational game for about 15 weeks. From the results can tentatively be concluded that this led to positive learning effects for preschoolers with a low and average level of number sense at the beginning of the data collection, but not for preschoolers who had already a strong number sense. Furthermore, the visualization tool seems to be a good first attempt to provide insight in the level of number sense. However, the results and limitations of the study also show that more research should be done in this area the draw more firm conclusions. Besides a theoretical underpinning of the educa- tional computer game, the game itself as well as the results of playing the game will be described. 

bron: Volgens Bartjens - Ontwikkeling en onderzoek, 35(3), 41 - 49
auteur: Kirshner, F. & Kroesbergen E. (2016)
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reacties (1)

0 margreet ezinga 2016-02-27 13:17:18

interessant: onderzoek naar de manier van leren bij kleuters. In dit geval het onderdeel gecijferdheid. Ik lees dat er voorzichtige conclusies zijn getrokken en dat er meer onderzoek nodig is. Dat is goed om te horen voor mij als leerkracht kleuters. Ik zie in de praktijk dat de groep 2- kinderen met verschillende niveau's naar groep 3 gaan. Je kunt verschillen bij kinderen niet wegpoetsen in de kleuterperiode, hoewel je wel kunt beïnvloeden en stimuleren. Ik hoop dat in groep 3 de verschillen ook nog steeds worden geaccepteerd en het onderwijs daarop aangepast en niet andersom: het kind aan het onderwijs aan passen. We moeten ons laten uitdagen door de behoeften van de kinderen op te zoeken en vandaar ze verder brengen en uitdagen.

 

Reageer