Subsidie voor je reken-project

De NVORWO heeft ten doel het stimuleren van de ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs aan kinderen van 4 tot 14 jaar. De NVORWO wil dit onder andere realiseren door het ondersteunen van projecten en activiteiten van en voor de leden van de vereniging. De vereniging stelt daartoe een subsidie en/of een inhoudelijke bijdrage van een reken-wiskunde-expert beschikbaar. 

 

Voorwaarden

De aanvraag dient minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

De activiteit//dienst/het product …

 • voorziet in een behoefte van een grotere kring dan alleen die van de aanvragers
 • is overdraagbaar naar anderen in Nederland
 • is nieuw ten opzichte van wat er al bestaat of heeft een geschikte onderbouwing waarom het toch wenselijk is dit alsnog te ontwikkelen
 • kan niet op een andere manier of via een andere subsidie uitgevoerd worden
 • is niet gericht op commercieel gewin
 • is vrij toegankelijk voor anderen

De aanvraag…

 • is onderbouwd (zie format) en voorzien van een begroting, een activiteitenplan en een tijdpad (van maximaal één jaar)
 • wordt voor minimaal 50% mee gefinancierd door de aanvrager. Deze bijdrage kan bestaan uit een bepaald bedrag en/of uren die de aanvrager in het tot stand komen van de activiteit/dienst/het product investeert.
 • In totaal bedraagt de subsidie maximaal € 5000,--.
 • Kan alleen ingediend worden door leden van de vereniging.

 

Procedure 2017

De procedure voor het aanvragen en goedkeuren verloopt als volgt:

 • Elk jaar is er een aanvraagronde voor het aanvragen van projecten.
 • De aanvraag dit jaar moet voor 8 januari 2017 worden ingediend bij de 'commissie projectaanvraag van de NVORWO' middels bijgevoegd format en voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden.
 • De commissie bestaat uit twee leden van het NVORWO bestuur (Kris Verbeeck en Robert Timmermans) en twee leden van de vereniging (Bronja Versteeg en Monica Wijers).
 • De commissie bespreekt de aanvraag, raadpleegt eventueel het Algemeen Bestuur en externe experts. De commissie kan een aanvulling vragen ter verduidelijking als nog niet voldoende voldaan is aan de voorwaarden. De commissie kan daarnaast nog enkele aanvullende voorwaarden/afspraken voorstellen met betrekking tot de inhoud of de omvang van de subsidie.
 • De commissie beslist of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en in de verdere procedure meedoet.
 • De commissie kiest de projectaanvragen voor 2017 en draagt die voor aan het AB. Het AB is verantwoordelijk voor de uiteindelijke selectie. De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de jaarvergadering op 7 april 2017.
 • Het afgesproken bedrag wordt na oplevering van de afgesproken activiteit/het product/dienst overgemaakt aan de aanvrager of in termijnen indien zo afgesproken wordt. Wordt een expertbijdrage gevraagd, dan wordt dit in onderling (NVORWO en aanvrager) overleg geregeld en gefinancierd.

 

Uitvoering

 • Tussentijds onderhouden de aanvrager en het bestuur contact over de vorderingen en eventuele knelpunten.
 • Bij afronding van de activiteit/het product/dienst wordt bekendheid gegeven via Volgens Bartjens, de website van NVORWO, de nieuwsbrief en/of andere kanalen.
 • De uitvoering vindt in principe plaats binnen één jaar.

 

Informatie en vragen

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij:

Kris Verbeeck en Robert Timmermans (bestuursleden NVORWO) projectaanvraag@nvorwo.nl

 

Gesubsidieerd project: Een voorbeeld 

P.26

In 2013 deed het team van de Aletta Jakobsschool uit Arnhem een projectaanvraag bij de NVORWO, waarin zij begeleiding vroeg bij het stimuleren van de rekenontwikkeling in de thuissituatie door middel van rekenspellen. De aanvraag werd gehonoreerd. Inmiddels loopt het project en blijkt het een groot succes te zijn. Sophie Verheijen en Anneke Noteboom schreven er een artikel over in het tijdschrift Volgens Bartjens.

Download het artikel ‘Kleuters spelen spelletjes’ over de project-aanvraag van het team van de Aletta Jakobsschool.

 

 

Download het aanvraagformulier subsidie NVORWO

Download de versie in Word
Download de versie in PDF

Als je kiest voor de Word-veris vind je het bestand in de vorm van een Word-document in de map Downloads van je computer.