Welkom

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

Draad van Ariadne Bekijk ze allemaal

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen in de categorie: Ontwikkeling en onderzoek ×
Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Op zoek naar een vakoverstijgende didactiek voor rekenen-wiskunde en aardrijkskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs (jrg 37 nr. 5 2018)

Daphne Rijborz biedt in haar artikel een doordenking van de vakintegratie van de vakken aardrijkskunde en rekenen-wiskunde. Ze kiest daarbij drie perspectieven namelijk het maatschappelijk belang van het doordenken van deze integratie, het leren van leerlingen op de basisschool en het leren van studenten aan de lera...

Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek - Van de redactie (jrg 37 nr. 4 2018)

De twee artikelen in dit maartnummer richten zich op de achtergronden bij het reken-wiskundeonderwijs.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Een beschrijvingskader voor rekenapps (jrg 37 nr. 4, 2018)

Veel kinderen spelen rekenapps op de smartphone om te werken aan hun rekenvaardigheid. Deze apps richten zich vooral op het oefenen van rekenvaardigheden. Dit onderzoek gaat over de ontwikkeling van een beschrijvingskader voor rekenapps, waarbij ook gekeken wordt naar andere aspecten van het reken-wiskundeonderwijs ...

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - Sterke rekenaars in het basisonderwijs: De theoretische onderbouwing (jrg 37 nr. 4, 2018)

Recente TIMSS-scores (Meelissen & Punter, 2016) tonen aan dat investeren in goed reken-wiskundeonderwijs aan sterke rekenaars aandacht verdient. Aanleiding voor het bestuderen van sterke rekenaars was het ontbreken van aandacht voor deze doelgroep in het rapport ‘Doorlopende leerlijnen’ (Expertgroep Doorlopende Leer...

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - Een motortje erbij? Onderzoekende studenten en de ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool (jrg 37 nr. 3, 2018)

Dit artikel is de weerslag van een onderzoek naar de koppeling tussen het onderzoek van studenten naar reken- wiskundeonderwijs en professionele leergemeenschappen of vergelijkbare organisatievormen.
Een vergelijking tussen de verschillende samenwerkingsvormen laat het belang van de school als leeromgeving voor leerk...

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - Lesson Study: aderlating in de vertaling? Collaborative Lesson Research naar vorm en inhoud bij het Nederlandse reken-wiskundeonderwijs (jrg 37 nr. 3, 2018)

Lesson Study is een gestructureerde, integrale methode om te werken aan de professionalisering van leraren. In Japan, waar deze methode is ontwikkeld, blijkt de methode effectief. In andere landen worden vaak essentiële stappen in de methode weggelaten of wordt de inhoud van de fasen anders geïnterpreteerd dan wordt...

Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek - Van de redactie (jrg 37 nr. 2 2017)

Bij de twee artikelen in dit nummer gaat het om een artikel van Herman Popeijus, Jeannette Geldens en Puck Lamers over factoren die mogelijk bepalend zijn voor de score van pabostudenten op de landelijke kennisbasistoets. Een tweede artikel is van de hand van Ronald Keijzer en gaat over de ontwikkeling van de studie...

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - Ontwikkeling studielast rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs 2009 - 2017 (jrg 37 nr. 2, 2017)

Vanaf 2009 vond er iedere twee jaar een onderzoek plaats naar de studielast en de contacttijd voor het vak rekenen-wiskunde op de Nederlandse lerarenopleidingen basisonderwijs. In 2017 vond het vijfde onderzoek in deze serie plaats. Dit artikel beschrijft de opbrengsten van dit onderzoek.

De afgelopen vier onderzoe...

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Betekenisvol reken-wiskundeonderwijs op de lerarenopleiding (jrg 37 nr. 2, 2017)

Veel lerarenopleidingen hebben te maken met ongewenste uitval op de wiskundige computergestuurde adaptieve toets (Wiscat) zowel als op de twee jaar later afgenomen landelijke kennisbasistoets rekenen (LKT). Meerdere opleidingen voerden in de afgelopen jaren wijzigingen door in het curriculum. Onbekend is of deze de ...

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - Van de Grote Rekendag naar enkele aanwijzingen voor implementatie van onderzoekend leren tijdens rekenen-wiskunde (jrg 37 nr. 1, 2017)

In het hier beschreven onderzoek zijn negen leerkrachten die met hun school deelnamen aan de Grote Rekendag geïnterviewd om te achterhalen op welke wijze ze gebruiken maken van onderzoekend leren in hun reken-wiskundeonderwijs. Centraal hierbij staat hun ervaring, opleiding en frequentie van het gebruik van onderzoe...

Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek - Van de redactie (jrg 37 nr. 1 2017)

Ronald Keijzer beschrijft in dit novembernummer een artikel van Marian Habermehl-Ooms over onderzoekend leren in het reken-wiskundeonderwijs en het verslag van de 35e Panama-conferentie van de hand van Ronald Keijzer, Hanneke van Doornik-Beemer en Loek Spits.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - 35e Panama-conferentie: Goed en fout in het rekenonderwijs (jrg 37 nr. 1, 2017)

Eind januari 2017 vond de 35e Panama-conferentie plaats. Die richtte zich op verschillende aspecten van ‘goed’ en ‘fout’ in het reken-wiskundeonderwijs. Aanleiding voor dit thema was onder andere de publicatie van het TIMSS onderzoek, waaruit bleek dat er in Nederland de afgelopen 20 jaar sprake is van een significa...

Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek - Van de redactie (jrg 36 nr. 5 2017)

Bij dit nummer gaan de artikelen over vakintegratie en over passende perspectieven bezien vanuit de overgang van het basisonderwijs naar het vmbo.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - Samenhang tussen rekenen-wiskunde en wetenschap en techniek (jrg. 36 nr. 5, 2017)

Het implementeren van wetenschap en technologie (W&T) in het basisonderwijs gaat moeizaam. Daarnaast zou het reken-wiskundeonderwijs, dat nu nogal eens instrumenteel van aard is, gebaat zijn bij een meer onderzoekende manier van leren, gebruik makend van rijke contexten. Bovendien vraagt toekomstgericht onderwijs om...

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - Passende perspectieven rekenen in de overgang van po naar vmbo (jrg 36 nr. 5, 2017)

Passende perspectieven bestaat uit een set doelenlijsten en leerlijnen waarmee scholen in staat zijn om voor deze leerlingen een passende leerlijn uit te stippelen en afspraken te maken over continuering van de didactiek.

Dit artikel bevat de aanleiding voor Passende perspectieven, een uitleg van de doorlopende lee...

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - Een beknopte geschiedenis van Panama, de NVORWO en de pabo (jrg. 36 nr 4, 2017)

Eind 2016 is Ed de Moor overleden. De wiskundige Ed de Moor wijdt vanaf z’n 37-ste levensjaar zijn leven aan de verbetering van het reken-wiskunde-onderwijs aan vier- tot veertienjarige kinderen. Hij werkt vanaf 1971 bij
het Freudenthal Instituut. Ook de opleiding tot leerkracht ligt hem zeer na aan het hart. Hij doe...

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - Bijna een halve eeuw realistisch reken-wiskunde onderwijs, hoe staat het ervoor? (jrg 36 nr. 4, 2017)

In Nederland heeft bijna een halve eeuw realistisch reken-wiskundeonderwijs grote invloed gehad op het rekenen; er zijn nauwelijks andere dan realistische lesmethodes in omloop. Mede daardoor is het lastig om de opbrengsten van dit onderwijs aan te tonen. Het ontbreekt aan vergelijkingsgroepen, en aan grootschalig b...

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - Meer dan goed / fout - Diagnostisch toetsen van aftrekken in groep 5 (jrg. 36 nr. 3, 2017)

In dit artikel worden factoren geïnventariseerd waaraan een instrument moet voldoen om misconcepties te signaleren die optreden bij aftrekken waarbij over het tien- en honderdtal gerekend wordt.
Overbruggingsfouten bij aftrekopgaven komen vaak voor bij leerlingen in groep 5 met een gemiddelde en lagere vaardigheid. A...

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Handelingsgericht diagnostisch onderzoek bij rekenen (RD4) (jrg 36 nr. 3, 2017)

In dit artikel wordt uiteengezet hoe het diagnostisch rekeninstrument RD4 werd ontwikkeld.

Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek - Van de redactie (jrg 36 nr. 3 2017)

In dit nummer van Volgens Bartjens gaan de artikelen over werkwijzen van leerlingen in groep 5 van de basisschool bij de bewerking aftrekken en over een nieuw instrument voor handelingsgericht diagnostisch onderzoek.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Rekenen-wiskunde en taal - Praktijktip (jrg 36. nr. 2, 2016)

Deze Praktijktip gaat over de voorbereiding van de leraar op een rekenles, in het bijzonder het doordenken van de benodigde taal in de les.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Handig gebruiken van kladpapier bij de kennisbasistoets (jrg. 36 nr. 2, 2016)

Studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs maken in het 2e of 3e studiejaar een landelijke kennisbasistoets rekenen-wiskunde. In dit artikel wordt een analyse gegeven van het werk van de studenten.

Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek - Van de redactie (jrg 36 nr. 2 2016)

Bij de twee artikelen in dit novembernummer gaat het om activiteiten die zich goed lenen om te doen met het hele team of juist met een deel van het team. De beschreven activiteiten lenen zich daarnaast voor gebruik binnen de lerarenopleiding of de nascholing

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Kwalitatief rekenen oefenen op de pabo (jrg. 36 nr. 1, 2016)

Er zijn pabo-studenten die elke nieuwe opgave als een nieuw avontuur ervaren. Op deze groep richt zich het concept van kwalitatief oefenen met behulp van de 'rekenspin'.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Leerlijnen in theorie en praktijk (jrg. 36 nr. 1, 2016)

Hoe overbruggen tweedejaars studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs de kloof die bestaat tussen theorie en praktijk? In dit artikel wordt een exploratief onderzoek beschreven waarbij een Lesson Study-achtige aanpak het uitgangspunt is.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - Een empirische vergelijking van de klassieke staartdeling en de hap-methode in een ROC (jrg 35 nr. 5, 2016)

De auteurs onderzochten het effect van het aanleren of herhalen van de staartdeling op 2 verschillende manieren in het mbo. Als uitgangspunt kozen zij de praktijk van het onderwijs, waar voor het aanleren slechts 1 uur beschikbaar is.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Rekenen-wiskunde over( )denken - Verslag van de 34e Panama-conferentie (jrg. 35 nr. 5, 2016)

Ieder jaar vindt in januari de Panama-conferentie plaats. In 2016 was het thema: ‘Rekenen-wiskunde over()denken’. Dit verslag laat zien hoe de conferentie onder andere plaats bood aan het overdenken van de toekomst van het reken-wiskundeonderwijs.

Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek - Van de redactie (jrg 35 nr. 5 2016)

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens Onwikkeling en Onderzoek Ronald Keijzer vertelt over de inhoud van de twee nieuwe artikelen van Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - Peilingsonderzoek rekenen-wiskunde in het basisonderwijs - Balans van 25 jaar PPON (jrg 35 nr. 4 2016)

In dit artikel benadrukken de auteurs het belang van het ontwerp van PPON en gaan zij in op de lessen die geleerd kunnen worden op basis van die uitkomsten voor de inrichting en het ontwerp van toekomstig peilingsonderzoek bij rekenen-wiskunde.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Actualiseren van de post-hbo-opleiding rekencoördinator (jrg 35 nr. 3 2016)

Dit artikel schetst de uitgangspunten van de post-hbo-opleiding rekencoördinator, de ontwikkelingen die leidden tot deze opleiding en de ideeën die er op dit moment leven over de actualisering van de opleiding van rekencoördinatoren.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Een educatief computerspel voor rekenen bij kleuters (jrg 35 nr. 3 2016)

Kan het educatieve computerspel 'Tel je ZOO', samen met een visualisatie-tool helpen bij de grote individuele verschillen in getalbegrip bij kleuters?

Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek - Van de redactie (jrg 35 nr. 3 2016)

Vanaf jaargang 35 nummer 3 (januari 2016) verschijnen er bij Volgens Bartjens 2 verdiepende bijlagen op de website, Volgens Bartjens Ontwikkeling & Onderzoek. De bijlagen bieden achtergronden bij actuele ontwikkelingen in het reken-wiskundeonderwijs.

Ontwikkeling en onderzoek

Big Ideas

J.M.C. Nelissen - Fisme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Formatief toetsen: toetsen om wijzer van te worden

M. van den Heuvel - Panhuizen, I. Friso - van den Bos & M. Abels - Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Vijfentwintig miljoen is dat veel? Panama Praktijktip nummer 132

A. Fase - Hogeschool iPabo Amsterdam / Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Rekenen-wiskunde in perspectief - verslag 33ste Panama-conferentie

R. Keijzer & S.A. Lit - Hs. iPabo Amsterdam / Alkmaar